Selecteer een pagina

Evenementen:

SYMPOSIUM

Integratie biofotonen: Leven Licht en Liefde

Datum: 17 sept 2022.

LocatieParklaankerk, Parklaan 7, 3972 JX Driebergen.

UITNODIGING SYMPOSIUM

Integratie biofotonen: Leven Licht en Liefde

 

Datum: 17 sept 2022.

LocatieParklaankerk, Parklaan 7, 3972 JX Driebergen.

Parkeren: De Parklaan is een eenrichtingsstraat. U kunt er vrij parkeren, echter niet voor uitritten. Wanneer het vol is twee keer rechtsaf en dan parkeren op de Hogesteeg. Hier is altijd ruim parkeergelegenheid. Graag voorkomen we overlast voor buurtgenoten.

Inschrijving: e-mail: info@sonn-bt.nl met vermelding ‘Symposium 17 september 2022’

Opgave vóór 12 september 18.00 uur.

Kosten: € 75,-, inclusief koffie, thee, sap en biologische catering (vegetarisch).

Aanmelding is geldig na ontvangst van betaling en de vereiste gegevens.

Beperkt aantal plaatsen, de volgorde van compleet afgeronde aanmeldingen is bepalend.

Bij overtekening hanteren we een wachtlijst.

Vereiste gegevens bij opgave:

Naam, woonplaats en gewenste tenaamstelling voor op het certificaat

Diëten bij opgave direct vermelden.

 

Betaling vooraf over te maken op:

Bankrekening NL69 TRIO 0338 6014 49 (BIC: TRIONL2U) tnv SONN-BT

Onder vermelding van Symposium Leven Licht en Liefde en uw naam en woonplaats.

 

Covid-19:

Heeft u klachten die passen bij Covid-19 die niet het gevolg zijn van een andere reden, blijf dan thuis.

De ingangen van de Parklaankerk zijn voorzien van elleboogdispensers voor handdesinfectie.

 

De SONN-BT is CRKBO geregistreerd.

Accreditatie bij de NAAV en AVIG is in aanvraag.

SYMPOSIUM-Programma: LEVEN LICHT EN LIEFDE

Inloop/deur open: 9.30u

Aanvang: 10.30u

Slot: 16.30u

De dag is interactief opgezet. De indeling van de dag wordt mede bepaald door de interactie met de aanwezigen. De sprekers worden afgewisseld met liederen van een bariton en sopraan. Net zoals bij het vorige symposium.

 

Globale indeling:

· Inleiding Bert Heintzberger.

· Prof. Dr. Roel van Wijk: 1e deel van Leven, Licht en Liefde.

· Prof. Harry Lamers. Geneeskunde en bewustzijn. De toekomst van de geneeskunde. De biofotonen resonator-oermeridiaan regulatie. Demonstratie.

· Bert Heintzberger: herhaling behandeling via een wondermeridiaan. Het meesterpunt en de therapeutische punten zoeken op de wondermeridiaan.

· Lunch om ongeveer 13.00 uur

· Dr. Roeland Van Wijk: vervolg lezing .

· Demonstratie Harry Lamers

· Demonstratie Bert Heintzberger: het maken van nieuwe filters voor het openen van het meesterpunt. Het filter verder uitwerken via allerlei hulpmiddelen zoals Bach bloesems, tarotkaarten etc. dit weer omzetten via numerologie in een helend getal. Dit getal wordt als bewustzijn ingebracht op het meesterpunt. Een zelfde procedure voor de therapeutische punten. Eventueel als er tijd is: demonstratie QiGong of hypnose in combinatie met een wondermeridiaan.

· Einde om 16.30 uur.

 

 

Prof. Dr. Roel van Wijk:

Het Symposium van 17 september 2022 is enkele dagen voor de periode dat de natuur zich naar buiten heeft gemanifesteerd weer ten einde is. Dan begint de periode van inkeer. LEVEN heeft zich uitbundig laten zien en keert in, een ritme dat ten nauwste is verbondenheid met het ons omringende LICHT.

Het Symposion begint met een verdieping van de zoektocht naar het ongrijpbare en onkenbare agens LEVEN. In filosofie en natuurwetenschap is LEVEN steeds onder woorden gebracht in de taal en het bewustzijn van de tijd. In het verleden nauw verbonden geweest met LICHT, komt het in de nieuwe natuurwetenschappen opnieuw – hand in hand – tevoorschijn met LICHT, levend LICHT. De mens tracht in zijn kosmische ontdekkingstocht het LICHT buiten zichzelf met LEVEN te verbinden, terwijl diezelfde mens in de zoektocht binnen in zichzelf, ook bezig is LICHT met LEVEN te verbinden.

Roel van Wijk begint de dag met de vraag hoe rijk wij – als Mens – op deze zoektocht naar kennis van LEVEN en LICHT al zijn geworden. We kijken naar de enorme hoeveelheid Licht die in het lichaam wordt gevormd, in welke kleuren en kwaliteiten het aanwezig kan zijn, hoe we dat licht kunnen beïnvloeden, wat dat betekent voor ziekte en herstel, en welke oude en nieuwe geneeswijzen hierop juist kunnen aangrijpen. We volgen op een luchtige manier de natuurwetenschap die nog steeds opmerkt dat de wereld wordt veroverd door het menselijke verstand. Echter zullen we ook de fascinerende ontdekking doen dat LEVEN, zich door die Mens nu zelfbewust geworden, zich als zelf-evoluerend manifesteert.

Aan het slot van de dag gaan we op de nieuwe ontdekking van zelf-evoluerend LEVEN verder. We ontdekken dat het hier in de eerste plaats gaat om de ‘intensivering van bewustzijn’ in de richting waarin co-reflectie. Co-reflectie waarin de mens met de ander actief meedenkt en voelt door zich met de ander te identificeren. Wat dit betekent in en voor de soms verstikkende wereld van vandaag is een verbreding van wetenschap die de technisch-geestelijke organisatie van de Aarde kan dragen. Geleid door een perspectief dat Mens(dom) door zich middels co-reflectie en conspiratie op elkaar te ordenen en harmonie en verlichting te ervaren; of ook wel: Liefde.

De dag wordt intensief afgewisseld met praktijkinvullingen die deze denkwijze illustreren.

 

 

Prof. Harry Lamers:

Niets gaat zo snel als het licht, maar soms lijkt ook niets zo traag te gaan als het praten over licht.

Het is bijna 40 jaar geleden (1984) dat Roel van Wijk en zijn wetenschapsteam, waartoe ik zelf ook behoor, officieel in de Irenezaal van het Jaarbeursgebouw te Utrecht het basis-bio-regulatie-systeem naar buiten hebben gebracht. En de basis van dit systeem zijn de biofotonen, maar zoals we thans weten reiken ze tot voorbij de hoogte van de kosmos.

Twee jaar later hield ik mijn voordracht op een congres in Freudenstadt (D), waarin ik een internationaal gehoor van beoefenaren van de ‘neuraaltherapie volgens Huneke’ kon voorlichten over de constatering dat de helende werking van het lokale verdovingsmiddel Procaïne in de neuraaltherapie ligt in de repolarisatie en stabilisatie van de cytochroomoxidase. Dit is een hele mond vol. Hiermee wil ik zeggen dat ik met mijn mede-onderzoekers (Seeger en Göring maar natuurlijk ook Van Wijk c.s.) ontdekt had, dat de disbalans van een biofotonisch energietekort in de cel uiteindelijk primair als gevolg van een verstoorde celademhaling binnen het cytochroom-oxidase van de mitochondriale ademhaling gezien moet worden. Aan dit enzym vindt de biofotonische koppeling plaats tussen de geladen zuurstof en het geladen elektron van de waterstof.

Deze disbalans kan worden opgeheven doordat de lading van het lokaal anestheticum procaïne als ladingdrager via het regulerend basis-bio-regulatie-systeem tot in de orgaancel getransporteerd wordt en met zijn + 290 mV de geïnactiveerde celademhaling repolariseert. Op die manier zet de lading van procaïne als het ware de deuren van de geïnactiveerde cel weer open, zodat elektronen en biofotonen weer van het binnenste van de cel naar buiten worden getransporteerd. We constateren hier dus het grote verschil, dat het middel procaïne in de reguliere geneeskunde als verdovingsmiddel geldt, maar dat het in de niet-reguliere geneeskunde als een heelmiddel op zichzelf beschouwd kan worden. Holistisch-biofotonisch is dit volkomen te begrijpen.

Dat was in 1986. Dit jaar (2022) is mijn boodschap herhaald in het internationaal hoog aangeschreven Duitse AKOM-tijdschrift voor toegepaste complementaire geneeskunde. Daarmee sluit ik naadloos aan bij het huidige symposiumthema, dat op zijn beurt ook rijkelijk aan bod komt binnen het AKOM-tijdschrift en in de DAH-matrix-voordrachtenreeks binnen ‘Erfahrungsheilkunde’ Baden Baden in de jaren vanaf 2017.

In 2006 publiceerde Nico Westerman, arts, het boek Bio-energie (de potentie van niet-reguliere geneeskunde), daarin geeft hij een helder overzicht van het elektromagnetische regulatiesysteem van het lichaam en van het hele scheppingsbestaan. Ik mocht het voorwoord schrijven. Dit boek is veel meer dan zomaar een boek! Dit is een gerichte boodschap van hem persoonlijk over het onderwerp van vandaag. Het antwoord op deze boodschap en de gesprekken in theorie en praktijk die we nu in ons symposium hopelijk zullen hebben, zijn nog steeds niet begonnen… en komen mede met mijn cytochroom-oxidase-onderwerp ter sprake. Zijn (en mijn) modellen voor biofysische regulatie zijn opgesteld in de periode 1989-1991 en worden vervolgens verder uitgewerkt en uitgelegd tot 2006. Deze modellen laten waarachtig het onderscheid zien, dat gemaakt moet worden tussen bio-moleculair-, stofwisselings- en genetisch denken aan de ene kant en bio-fysisch en bio-energetisch regulatiedenken anderzijds. Want dit is nodig om hechtere samenwerking tussen reguliere en niet-reguliere geneeskunde te bewerkstelligen. Maar misschien meer nog om binnen de niet-reguliere geneeskunst op één lijn te komen, zoals op dit symposium hopelijk geschiedt.

Hij beschrijft vervolgens die bio-energie in drie hoedanigheden, hoewel ze eigenlijk nooit strikt gescheiden kunnen worden. Hij onderscheidt ze geestelijk modelmatig toch 1. als materiële aandrijfkracht, 2. als informatieve sturing en 3. als communicatie- en informatie-overdrachtspotentie.

Want linksom of rechtsom, het coherente biofotonenlicht binnen de diepste basis van het BBRS en verbonden met zijn kosmische oorsprong, daar draait alles om! Licht als scheppende voorwaarde voor het Leven en als resonerende bron voor de Liefde. Ook hier op ons NVBT-symposium.

 

Prof. Dr. med. Harry Lamers is praktiserend integraalarts en oud-huisarts. Tevens wetenschapper, leraar en auteur, klassieke en moderne Energie-Informatie-Neuraaltherapie.

 

Bert Heintzberger:

SAMENVATTING WONDERMERIDIANEN VAN HET SYMPOSIUM OP 27 NOVEMBER 2021

Wondermeridianen kunnen een grote doorbraak betekenen in een behandeling van een chronisch zieke patiënt. Ze zijn een ondergeschoven kindje in de acupunctuur maar zouden bij elke additieve vorm van geneeskunde altijd als eerste behandeld moeten worden. Mijn ervaring leert dat daarna elke therapie in een later stadium veel beter aanslaat. Het probleem was dat deze blokkaden niet te testen zijn, ook niet in de acupunctuur. De kennis en de werking van de biofotonen ligt daar aan ten grondslag. Op basis van een tekst waarin het woord biofotonen een sleutelrol vervult, zijn die wondermeridianen te diagnosticeren. Dit is het HL ( Harry Lamers) filter. Vandaar dat het HL filter van cruciaal belang is.

Het verlangt verder wel een grote medewerking van de patiënt zelf. Deze kan dagelijks met behulp van de procaïne-gel de punten blijven activeren. Een wekelijkse controle en aanpassing van de punten en het eventueel aanpassen daarvan evenals de keuze welke wondermeridiaan te gebruiken zijn van groot belang. Uiteindelijk kan dan in vele gevallen de patiënt zich zelf genezen.

Het bij elke ziekte in eerste instantie zoeken naar een blokkade, deze opheffen en afwachten wat het lichaam uit zich zelf aan genezing tot stand kan brengen, kan worden beschouwd als een nieuw paradigma. Doet men dit niet, dan duurt alles veel langer en in feite is men dan bezig met een symptomatische behandeling. Het valt op dat met de behandeling van een wondermeridiaan alle klachten, waar die ook gelegen zijn, meteen een stuk beter gaan. De zwakste plek in de blauwdruk wordt namelijk versterkt.

 

Daarbij is het goed te bedenken dat er, behalve middels wondermeridianen, nog andere systemen zijn die een blokkade kunnen oplossen. Zo heeft Hahnemann zijn miasmaleer ontworpen. Inmiddels kunnen de wondermeridianen ook gebruikt worden bijvoorbeeld in combinatie met deze miasma’s en hypnose. In het licht van de biofotonen zou de definitie van een blokkade kunnen luiden: een gebied van waaruit geen informatie ( biofotonen ) beschikbaar komt en waarin ook geen informatie kan doordringen. Het lichaam merkt niet op dat er sprake is van een blokkade en geneest niet. Het is de uitdaging van deze tijd dit onderzoek weer fundamenteel ter hand te nemen.

Het HL filter: “Ik laat toe dat op deze plek een kwaddel procaïne gezet wordt, die een opening in de omheining maakt, die ik zelf opgeworpen heb of karmisch meegekregen heb van mijn voorouders. Nu dringen er weer signalen op bewustzijnsniveau, emotioneel niveau en fysiek niveau via de biofotonen vanuit dit gebied door in mijn gehele lichaam. Mijn lichaam merkt deze geïsoleerde trauma´s nu op en gaat ze verwerken”.

 

SYMPOSIUM 17 SEPTEMBER 2022:

v EEN VERDERE ONTWIKKELING BIJ HET GEBRUIK VAN DE WONDERMERIDIANEN.

v WELK KARMA VAN ONZE VOOROUDERS VERVOEREN ZE?

v ZIJN ER MEER FILTERS OM EEN WONDERMERIDIAAN TE OPENEN DAN HET HL FILTER?

De gewone procedure in de acupunctuur en de neuraaltherapie met procaïne:

Zoek het meesterpunt. Steek hierin een naald of spuit dat punt met een kwaddel procaïne.

Zoek en behandel daarna een paar punten op de geopende wondermeridiaan middels weer een naald of procaïne-kwaddel. De punten zijn te vinden met ferrum met D12.

Maar de vraag is natuurlijk: wat voor informatie vervoert die wondermeridiaan nu eigenlijk? Ze ontstaan immers net na de bevruchting. Het moet een heel diep liggende informatie zijn.

En waarom reageren ze zo negatief op het HL filter? Waarom willen ze niet geopend worden? Wat houdt het lichaam bewust verborgen? Wat mag niet boven water komen? Dat moet iets met het karma te maken hebben. Vanuit de quantum fysica is bekend dat licht zich ook als een trilling kan gedragen. Het heeft dan geen tijd. Dus kan licht, de biofotonen, karma vervoeren. Karma is een vorm van bewustzijn.

Hoe krijgen we dat karma boven water?

Het is heel logisch dat men is gaan zoeken naar combinaties met andere technieken.

Zoals: flowertherapie. Het “I am” systeem. Tarotkaarten en hypnose. En miasmata uit de homeopathie.

Dit is door veel proberen en testen een groep mensen, die hiermee gewerkt hebben gelukt.

Het tijdpad:

Het HL filter werd vervangen door het I am filter: ” ik mag zijn wie ik werkelijk ben en ik verteer alles wat dat in de weg staat.”

Het merkwaardige was, dat dit filter zich pas meldde als in een eerder stadium het HL filter gebruikt was en niet meer opkwam.

Toen kwam de link met een bestaande techniek met de toepassing van flowers, zoals de bachbloesem therapie. In de bachbloesem therapie is het mogelijk om steeds een diepere laag te vinden. Je zoekt naar welke flower bij de diepere emotie past. Je voorkomt het nadeel van het geven van 1 flower waarbij je alleen iets doet aan een emotie op dat moment. Meestal zijn er diepere verborgen emoties. Door telkens een emotie(-laag) weg te halen komt er weer een diepere laag tevoorschijn.

Dat protocol gaat als volgt:

Zoek een flower waar men negatief op reageert (diagnostiek), waar men een probleem mee heeft en kijk dan welke flower (therapie) dat opheft. Zo is er een 1e laag geneutraliseerd.

Laat deze flowers liggen en zoek nu een 2e laag en daarna een 3e.

Kijk nu of de 3e therapeutische flower alle negatieve flowers opheft, door de eerste twee therapeutische flowers weg te halen. Deze 3e therapeutische flower schrijft men nu voor.

De flowers moet de patiënt zelf kiezen.

 

Toegepast op de wondermeridianen gaat het dan als volgt:

Men bevestigt het HL filter op het meesterpunt (met bijvoorbeeld een elastiekje).

Dat is het uitgangspunt en trigger voor het meesterpunt. Kijk nu weer of er een negatieve flower opkomt. Dus een flower die het lichaam niet wil laten zien. Zoek daarna de positieve flower.

Zo kom je na 3 lagen bij de therapeutische flower om het HL filter te neutraliseren. Kijk of je de informatie van die flower in de procaïne kan oplossen. Daar zijn methoden voor.

Eenvoudiger gaat het nu verder met de techniek van de nummerologie.

De flowers worden heel specifiek op het lichaam opgelegd. De 3 negatieve flowers worden op de buik gelegd. Zo gaan ze naar binnen. De 3 positieve flowers worden hoog op de schouder opgelegd. Een techniek van uit de ooracupunctuur. Zo worden ze onttrokken aan het lichaam. Dus het positieve wordt ook nog eens weggehaald.

Er zijn nu 3 negatieve stressoren:

1. Het opgelegde HL filter

2. De 3 negatieve flowers op de buik.

3. De 3 positieve flowers op de schouder.

De patiënt bevindt zich nu in een zeer speciale negatieve situatie. Sommigen voelen dat ook. Het uitgangspunt hierbij blijft het HL filter.

Nu wordt deze negatieve situatie omgezet in een positieve situatie door een getal te zoeken, wat die negatieve situatie opheft. Dat moet een positief getal worden. Achtereen volgens gaat de patiënt in deze situatie 6 getallen zoeken, die allemaal goed aanvoelen. Dat wordt dan een getal van 6 positieve cijfers.

Daarna worden alle flowers en ook het HL verwijderd.

Ook dit getal kan men instralen in de procaïne. Maar het kan ook simpeler. De patiënt concentreert zich op dat getal en spreekt dat in gedachten in zich heel goed uit. Terwijl hij dat doet, spuit men de procaïne met een kwaddel in het meesterpunt.

Nu is het meesterpunt heel specifiek met een positief getal behandeld. Noteer dit getal en ook de flowers goed. Het kan later nog van pas komen.

Nu zal men bemerken dat de wondermeridiaan geopend is.

Zoek nu de punten op de wondermeridiaan. Alvorens deze punten te behandelen, herhaal de hele procedure met de flowers en het positieve getal.

Dat is dan het 2e getal. De patiënt concentreert zich nu weer op dat 2e getal en de punten worden met procaïne behandeld.

Er zijn manieren om meer gericht te weten te komen wat er in het voorgeslacht is gebeurd.

Men kan de flowers vervangen door tarotkaarten of andere specifieke kaarten. Er bestaan talloze mogelijkheden. Er bestaan heel specifieke kaarten voor het 1e en het 2e chakra. Met name voor seksueel machtsmisbruik. Iets wat heel veel voorgekomen is en ook nu nog veel voorkomt. De historie herhaalt zich door de generaties heen.

De verdere ontwikkelingen:

Hetzelfde kan met het “I am” filter.

En het Ohm filter: de Ohm-klank is de basis klank in het universum. Ook hier kan men zien, of men goed resoneert met het universum. De tekst: “ik resoneer optimaal met de Ohm-klank in het universum “. Weer dezelfde procedure met het positieve helende getal.

De miasmata:

Kijk of een miasma zoals tuberculinum of luesinum in een D200 potentie negatief opkomt op een meesterpunt. Zoek weer het positieve getal. Dit geeft dan een verklaring waarom deze ziekten emotioneel zo enorm beladen zijn.

Hypnose:

Op het 2e positieve getal kan men ook een vorm van zelf hypnose doen. Door zich daarop op een hele speciale manier te concentreren kan men in een diepe trance komen. Gebruik hiervoor de kwantum touch techniek. Dit is niet zo eenvoudig en vereist een jarenlange opleiding.

Affimaties:

Het verduidelijken en meer inzichtelijk maken van het karma met een affirmatie.

Als er 3 negatieve en 3 positieve kaarten gelegd zijn, vraag dan aan de patiënt welke kaarten hij begrijpt. Leg desnoods aan de hand van het plaatje uit, wat elke kaart zou kunnen voorstellen. Kijk of er een alles omvattende rode draad loopt door die 6 kaarten.

Maak nu met die rode draad in gedachten als volgt een affirmatie en schrijf die op. Dat gaat als volgt:

De affirmatie valt uiteen in 5 gedeelten:

1. Ik zie nu in dat …

2. Nu ik dat inzie, wis ik die negatieve informatie in elke cel van mijn lichaam.

3. Mijn lichaam is nu in staat en gaat nu deze en volgende eigenschappen optimaal ontwikkelen. Beschrijf wat er gaat gebeuren.

4. Ik bedank de universele liefde voor dit inzicht. Of: ik bedank voor het geschenk van het leven. Of bijvoorbeeld: ik bedank de universele liefde dat ik een onderdeeltje mag zijn van die ene grote universele liefde.

5. Dank, heel veel dank.

Lees deze affirmatie voor en vraag of de patiënt hier iets aan wil veranderen. Daarna schrijft de patiënt zelf met zijn eigen handschrift de affirmatie nog eens op.

Indien deze affirmatie wordt getest, zal blijken dat hij negatief opkomt. Het is immers een vrome wens, eigenlijk een leugen. De patiënt wil niet inzien dat….

Deze affirmatie wordt nu met de negatieve kaarten op de buik gelegd en versterkt die negatieve kaarten. De patiënt krijgt als een geheugen steun deze affirmatie mee naar huis. Maar het is slechts een geheugensteuntje. Zo kunnen ook van de kaarten en het getal met de iPhone een foto gemaakt worden.

Deze vorm van therapie is heel heilzaam, omdat het verleden met alle ellende wordt losgelaten en er gewerkt wordt met een positief werkend getal.

Het is als met een computer: het negatieve mapje wordt gewist en er komt een positief mapje voor in de plaats.

Ook als therapeut is deze vorm van therapie niet belastend. Het is positieve energie.

Controleer na afloop of er veel van de klachten zijn verwijderd.

Gebruikt men in plaats van de procaïne een procaïne-gel, dan kan de patiënt thuis deze oefening dagelijks herhalen. Na 2 weken controle. Maak dan een foto met de iPhone (van de patiënt) van de plaats van het meesterpunt en van de therapeutische punten. Van de kaarten en het getal.